Toggle menu

Ein Busnesau

Busnesau yng Nghanolbarth Cymru

Mae Canolbarth Cymru yn cynnwys 12,660 o fusnesau TAW cofrestredig. Mae gan y sylfaen busnes gyfran uchel iawn (>95%) o ficrofusnesau (<10 gweithiwr).  Dim ond 0.8% o fusnesau ar draws Canolbarth Cymru sydd wedi'u dosbarthu fel rhai canolig neu fawr (50+ o weithwyr).  Dros y deng mlynedd diwethaf, mae twf yn nifer y busnesau yn y rhanbarth wedi parhau'n weddol digyfnewid ar 2% ac wedi bod ar ei hôl hi yn sylweddol o'i gymharu â Chymru (15%) a'r DU (27%).  Fodd bynnag, mae cyfraddau goroesi ar gyfer busnesau newydd ar ôl 5 mlynedd yn llawer gwell yng Nghanolbarth Cymru nag ar gyfer Cymru a Lloegr .

Mae'r gyfran fawr o ficrofusnesau ar draws Canolbarth Cymru wedi'i ysgogi'n rhannol gan y nifer uchel o ffermydd a mentrau amaethyddol sy'n cynrychioli 37% o'r holl fusnesau.  Mae mentrau canolig yn cael eu gweld yn y sectorau iechyd a gweithgynhyrchu yn bennaf, gan gynrychioli 6% a 5% o gyfanswm y stoc busnes.  Mae ardal ddaearyddol fawr a natur wledig Canolbarth Cymru yn golygu bod dwysedd busnes hefyd yn sylweddol is nag yng Nghymru a'r DU.

Adeiladu, llety a gwasanaethau bwyd, gwasanaethau proffesiynol, gwyddonol a thechnegol a gwasanaethau gweinyddu busnes yw'r sectorau arwyddocaol eraill o ran nifer y busnesau.

Gan adlewyrchu cyfansoddiad sectoraidd busnesau, mae cyflogaeth wedi'i seilio'n drwm ym maes amaethyddiaeth, gyda llety a gwasanaethau bwyd yn sectorau arwyddocaol hefyd, gan ddangos pwysigrwydd y diwydiant twristiaeth i'r rhanbarth. Mae addysg ac iechyd hefyd yn cyfrannu'n sylweddol at gyflogaeth yng Nghanolbarth Cymru, gan ddangos rôl allweddol y sector cyhoeddus fel ffynhonnell swyddi yn y rhanbarth, gyda chanolfannau milwrol mewn ardaloedd eraill yn cynnig cyflogaeth leol bwysig.

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu