Toggle menu

Angen Arbenigwyr Busnes

15.11.2021 - Mae angen arweinwyr busnes ac arbenigwyr economaidd i gynghori Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru ynghylch prosiectau posib o dan Fargen Twf y rhanbarth.

Mae'r Bwrdd yn sefydlu corff annibynnol, y Grŵp Cynghori Economaidd, i helpu i gynghori ar gryfderau neu wendidau prosiectau sy'n cael eu datblygu yn rhan o achos busnes portffolio Bargen Twf Canolbarth Cymru.

Bydd y grŵp cynghori newydd, a fydd yn cynnwys chwe aelod, yn disodli'r Grŵp Strategaeth Economaidd sydd wedi gweithredu ers dwy flynedd. Helpodd y Grŵp Strategaeth Economaidd i ddatblygu achos busnes portffolio'r rhanbarth, sydd bellach wedi'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i gael cytundeb terfynol ar gyfer y fargen.

Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn yw Cyd-Gadeirydd y Bwrdd. Dywedodd: "Mae'r Grŵp Strategaeth Economaidd wedi chwarae rhan allweddol yn y gwaith o ddatblygu'r achos busnes ar gyfer y Fargen Dwf dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Rydym yn obeithiol y cawn gytundeb terfynol ar gyfer y fargen cyn diwedd y flwyddyn, ac y gallwn symud ymlaen gyda datblygu prosiectau."

Bydd y grŵp cynghori newydd yn darparu gwybodaeth a phrofiad o'r sector busnes i asesu'r gwahanol gynigion wrth iddynt symud i'r cam nesaf.

Y Cynghorydd Rosemarie Harris yw Cyd-Gadeirydd y Bwrdd. Ychwanegodd: "Mae'r Fargen Dwf yn dechrau ar gam datblygu cyffrous lle bydd rhaglenni a phrosiectau'n cael eu datblygu ymhellach a'u hystyried ar gyfer cyllid. Mae'n rhaid i ni sicrhau bod y cynrychiolwyr busnes yn ein helpu i asesu'r cynigion hyn." 

Ychwanegodd y Cyd-Gadeiryddion: "Y Bwrdd fydd yn gyfrifol am yr holl benderfyniadau sy'n ymwneud â rhaglenni a phrosiectau yn y pen draw, ac mae'n bwysig bod rôl gynghori'r Grŵp Cynghori Economaidd yn glir o'r dechrau i aelodau'r grŵp ac unrhyw arsylwyr allanol."

Bydd angen i ymgeiswyr ar gyfer y grŵp cynghori:

• Fod yn Arweinwyr Diwydiant yn enwedig yn y sectorau a nodwyd yn Achos Busnes y Portffolio

• Allu dangos ffordd strategol o feddwl

• Feddu ar brofiad uniongyrchol sylweddol o arwain busnes

• Feddu ar gefndir entrepreneuraidd

• Fod â dull cydweithredol a'r gallu i weithio yn rhan o dîm

• Fod â diddordeb ac ymrwymiad i fuddiannau'r rhanbarth.

I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch Paul Griffiths, Ymgynghorydd Bargen Twf: paul.griffiths2@powys.gov.uk.

 

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu