1. English
Dewislen llywio safle agored

Cwrdd y Tîm

Mae gan Tyfu Canolbarth Cymru dri thîm rhanbarthol er mwyn sicrhau datblygiad a chyflawniad y Weledigaeth ar gyfer Tyfu Canolbarth Cymru, gan gynnwys Bargen Twf Canolbarth Cymru.

Wrth i bob tîm gyflawni swyddogaeth benodol, maent oll yn cydweithio'n agos er mwyn sicrhau bod y gwaith yn cael ei alinio a'i integreiddio ar draws y rhanbarth.

Gallwch gysylltu â'r Swyddogion Rhanbarthol ym Mhowys a Cheredigion drwy: tyfucanolbarthcymru@ceredigion.llyw.cymru

Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol (RET) Canolbarth Cymru

Mae RET yn gweithio ar draws pob sector er mwyn sicrhau cyfranogiad effeithiol a llwyddiant buddsoddiadau a ariannir gan UE - gan ychwanegu gwerth i fuddsoddiadau presennol/arfaethedig o fewn cyd-destun gweithgareddau a chyfleoedd thematig a rhanbarthol sefydledig ac sy'n dod i'r amlwg.  Mae'r tîm yn cyflawni'r swyddogaethau strategaeth, cynllunio ac ymgysylltu er mwyn gwireddu'r Weledigaeth ar gyfer Canolbarth Cymru.

Wefan RET Canolbarth Cymru

Y Tîm RET

Claire Miles - Rheolwr Ymgysylltu Rhanbarthol Canolbarth Cymru

Ann Elias - Rheolwr Prosiectau a Rhaglenni Trafnidiaeth Rhanbarthol

Barbara Green - Swyddog Cymorth Prosiectau

Ariannir RET yn rhannol gan Gronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd trwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, ynghyd â Chyngor Sir Ceredigion a Chyngor Sir Powys.

 

Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol (RSP) Canolbarth Cymru

Mae'r RSP yn bartneriaeth a arweinir gan fyd busnes yn bennaf, sy'n gweithio gydag arweinwyr busnes, partneriaid a rhanddeiliaid ar draws y rhanbarth er mwyn deall y ddarpariaeth sgiliau ac anghenion y farchnad lafur, er mwyn ysgogi buddsoddiad sy'n bodloni gofynion cyflogwyr a'r gweithlu.  Mae'r RSP yn pontio'r bwlch rhwng addysg ac adfywio er mwyn creu economi gref a ffyniannus sy'n seiliedig ar arloesedd, twf a gweithlu galluog.

Wefan RSP Canolbarth Cymru

Y Tîm RSP:

Aggie Caesar-Homden - Rheolwr Partneriaeth 

Louise Grove-White - Swyddog Prosiect 

Teresa Peel Jones - Swyddog Ymgysylltu â Chyflogwyr 

Arinola Ogundeji - Swyddog Cymorth Prosiectau

Lily Else - Swyddog Cymorth Prosiectau

Gallwch gysylltu â'r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru drwy: midwalesrsp@powys.gov.uk

Ariannir yr RSP yn llawn gan Lywodraeth Cymru trwy gyfrwng Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

 

Swyddfa Rheoli Portffolio (PoMO) Canolbarth Cymru

Mae'r PoMO yn gyfrifol am ddatblygiad a darpariaeth rhaglen waith ranbarthol ar y cyd (portffolio) er mwyn helpu i gyflawni Bargen Twf Canolbarth Cymru a'r Weledigaeth ehangach ar gyfer Tyfu Canolbarth Cymru.  Mae'r Fargen Twf yn rhaglen gyfalaf a gaiff ei chynorthwyo gan gyllid Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru er mwyn cynorthwyo adferiad economaidd a thwf i gynorthwyo gweithgarwch creu swyddi a chynyddu cynhyrchiant ac uchelgais amgylcheddol a chymdeithasol ehangach.

Wefan Bargen Dwf Canolbarth Cymru

Y Tîm PoMO:

Cathy Martin - Rheolwr Gweithrediadau Tyfu Canolbarth Cymru

David Owen - Rheolwr Rhaglen Digidol Tyfu Canolbarth Cymru

John Collingwood - Rheolwr Rhaglen Safleoedd ac Adeiladau Tyfu Canolbarth Cymru

Gareth Marston - Rheolwr Prosiect ESF Tyfu Canolbarth Cymru

Stacey-Jayne Oakham - Swyddog Dadansoddi a Chefnogi Portffolio Tyfu Canolbarth Cymru

Angharad Massow - Swyddog Cyfathrebu Tyfu Canolbarth Cymru

Mae'r PoMO yn cael ei ariannu /cefnogi'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru*, ynghyd â Chyngor Sir Ceredigion, Cyngor Sir Powys a Phrifysgol Aberystwyth.

*gweler https://llyw.cymru/cronfeydd-yr-ue am fwy o fanylion.

WG logo

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu