1. English
Dewislen llywio safle agored

Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru

Mae'r Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru yn un o bedair partneriaeth ranbarthol yng Nghymru sy'n gweithio i hybu buddsoddiad mewn sgiliau drwy ddatblygu ymatebion seiliedig ar anghenion lleol a rhanbarthol. Rydym yn gweithio ar draws siroedd Ceredigion a Powys yn cymryd ystyriaeth fanwl o flaenoriaethau Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru.

Rydym yn partneriaeth sy'n ymdrechu i weithio ar draws y rhanbarth yn pontio'r bwlch rhwng addysg ac adfywio yn y gobaith o greu economi cryf a bywiog.

Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru 2022-2025

Drwy ymgysylltu'n agos â busnesau, gan roi llais iddynt ddylanwadu ar flaenoriaethau ar gyfer y rhanbarth, mae'r Cynllun hwn yn mynd i'r afael â phwysigrwydd gwneud cysylltiadau cryf rhwng y system ddysgu leol a'r sgiliau sydd eu hangen ar draws y rhanbarth, fel ein bod yn creu'r amodau cywir ar gyfer gweithlu ffyniannus.

Wedi'i lansio yn nigwyddiad Tyfu-Diffiniwch-Cyflawni Gyda'n Gilydd, mae'r Cynllun yn nodi sectorau a sgiliau allweddol, blaenoriaethau ar gyfer buddsoddiad rhanbarthol i gefnogi swyddi a thwf yn rhanbarth Canolbarth Cymru ac, mae'n nodi'r mecanwaith i greu seilwaith sgiliau mwy llewyrchus ar gyfer y rhanbarth am y 3 blynedd nesaf a thu hwnt.

Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru 2022-2025:  Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru 2022-2025 (PDF) [1MB]

Cynllun Gweithredu Cyflogaeth a Sgiliau Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru 2022-2025:  Cynllun Gweithredu Cyflogaeth a Sgiliau Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru, 2022 – 2025. (PDF) [285KB]

Ymunwch â'r Grŵp Clwster Busnes

Os ydych chi'n arweinydd busnes/arbenigwr yn y canolbarth gallwch ymuno â'r Grŵp Clwster Busnes sy'n cael ei sefydlu ar hyn o bryd. Nod y grŵp yw helpu'r PSRh i adnabod a mynd i'r afael â'r rhwystrau a'r materion sy'n effeithio ar fusnesau yng Nghanolbarth Cymru.

Mae'r grŵp clwstwr yn is-grŵp cynghori o'r PSRh gydag aelodau'n cynnwys arweinwyr ym maes diwydiant a busnes. Mae angen mwy o aelodau i sicrhau bod cydbwysedd cynrychiolwyr o wahanol sectorau ac amrywiaetho fusnesau micro, canolig a mawr. 

Cynhelir cyfarfod agoriadol ar ddydd Llun 15 Mai 2023, 2:00 - 4:00pm, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, Ceredigion. SY23 3BU. 

I ymuno â'r grŵp clwstwr, a chadarnhau eich presenoldeb, anfonwch e-bost at midwalesrsp@powys.gov.uk

Dolen i ddogfennau allweddol Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru. 

Gallwch gysylltu â'r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru drwy: midwalesrsp@powys.gov.uk

Dolenni Allanol Cysylltiedig:

Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru 2021 - 2026

Cymru gryfach, decach a gwyrddach: Cynllun Cyflogadwyedd a Sgiliau (2022): Gwarant i Bobl Ifanc

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015

Cymru Sero Net - Cyllideb Garbon 2021-2025

Y Cwricwlwm Cenedlaethol Newydd

Cymraeg 2050

Digidol 2030

Cysoni'r model prentisiaethau ag anghenion economi Cymru

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu